Podmínky použití

Osoba samostatně výdělečně činná Ha Duy Huy, IČ: 07876823, se sídlem Bartáková 36, Krč, 140 00 Praha 4, zapsané na Magistrátě města Prahy, Č. j.: UMCP3 055703/2019
pro přístup a použití internetových stránek www.kouzelnydeda.cz
(dále jen „Podmínky“)

Úvodní ustanovení

 1. Ha Duy Huy (dále jen „Provozovatel“) provozuje portál na srovnávač internetové stránce www.kouzelnydeda.cz (dále jen „Portál“).
 2. Používání Portálu uživatelem se řídí těmito Podmínkami . Používáním Portálu uživatel potvrzuje, že se s Podmínkami seznámil a akceptuje je. V případě nesouhlasu s Podmínkami je uživatel povinen Portál nepoužívat.
 3. Provozovatel může znění Podmínek jednostranně měnit. Uživatelé jsou o změnách Podmínek informováni na Portálu či jiným vhodným způsobem.
 4. Podmínky nabývají účinnosti jejich zveřejněním na Portálu.

Autorská práva

Obsah Portálu včetně způsobu jeho uspořádání, tj. zejména texty, grafické soubory a design, je chráněn zákonem č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon). Nestanoví-li autorský zákon jinak, je jakékoli užití obsahu Portálu možné pouze na základě předchozí písemně udělené licence ke konkrétnímu způsobu užití obsahu Portálu.

Použití portálu

 1. Přístup a používání Portálu je bezplatné.
 2. Provozovatel nenese žádnou zopovědnost za splnění povinnosti poskytnutí prezentované slevy či výhody u svých partnerů, ani nenese zodpovědnost za případnou škodu vzniklou uživateli na základě či v souvislosti s tímto plněním.
 3. Provozovatel nenese odpovědnost za případnou závadnost obsahu či vzhled materiálu zveřejňovaných na Portálu. Provozovatel neodpovídá za úplnost, přesnost, pravdivost informací zveřejňovaných na Portálu, ani za případné nekalosoutěžní jednání či porušení autorských či osobnostních práv.
 4. Provozovatel nezaručuje nepřerušený přístup na Portál, ani jeho bezpečnost a nezávadnost. Neopovídá za škodu způsobenou při realizaci přístupu a užívání Portálu, včetně případné škody způsobené přerušením provozu, poruchou Portálu, počítačovými viry, škody v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům uživatele.
 5. Provozovatel přebírá některé z informací publikovaných na Portálu od třetích stran. Kliknutím na některé odkazy může dojít k opuštění Portálu a přístupu na internetové stránky třetích subjektů.

Práva a povinnosti uživatele

Uživatel je povinen při užívání Portálu dodržovat právní předpisy, vždy respektovat práva třetích osob, zejména při nakládání s autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví. Zejména nesmí:

 • užívat Portál v rozporu s těmito Podmínkami
 • získávat příhlašovací jména jiných uživatelů
 • užívat Portál či jeho části způsobem poškozujícím KouzelnyDeda.cz
 • zneužívat, blokovat, modifikovat jakoukoli číst Portálu nebo se snažit narušit jeho stabilitu a nepřerušený chod
 • užívat Portál, pokud by jeho použitím došlu k porušení právních předpisů

 

Ochrana osobních údajů

 1. Provozovatel zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů.
 2. Ochrana osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 3. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.
 4. Zpracováním osobních údajů může Provozovatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.
 5. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu neurčitou.
 6. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že je poskytnul dobrovolně. Uživatel může souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu KouzelnyDeda.cz.
 7. Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami Portálu na elektronickou adresu a souhlasí se zasíláním obchodních sdělení KouzelnyDeda.cz na tuto adresu. Souhlas uživatele se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Uživatel může kdykoli tento souhlas písemně odvolat.

Závěrečná ustanovení

Veškeré vztahy vznikající na základě a v souvislosti s užíváním Portálu se řídí právním řádem České republiky, bez ohledu na to, odkud a jakým způsobem je přístup k Portálu proveden.

V Praze 11. 11. 2021

Kouzelný děda
Logo
Shopping cart